Kontingent

Licensryttere over 18 år         900kr
Licensryttere under 18 år        900 kr
Aktive u/o. 18 år uden licens        400 kr
Motionsryttere        400 kr
Ib’s spinningshold       100 kr (+15 kr. pr. gang)
Passive        200 kr

Aktive medlemmer: Ved mere end 5 gange træning på en sæson, herunder spinning og ved deltagelse i træningslejr.

Adresse

Team Cycling Ringsted
Eilekiersvej 17-19
4100 Ringsted

Kontakt:
Formand
Kasserer

Formål

TEAM CYCLING RINGSTED (TCR) er stiftet den 17. Oktober 1995 på initiativ af Carsten Mølgaard og Per Andersen.

Den første bestyrelse bestod af formand Erik Neergaard, kasserer og sekretær Birgit Hansen, Kim Jørgensen, Kennet Jeppesen og Carsten Mølgaard var rytter repræsentant.

TCR har hjemsted i Ringsted kommune, Vestsjællands Amt med Klubhus på Eilekiersvej 17-19, 4100 Ringsted. TCR er medlem af Distrikt Sjælland under Danmarks Cykle Union under Dansk Idræts-forbund samt af Ringsted Idræts Union.

TCRs formål er at fremme interessen for cykelsporten og det er bestyrelsen magtpåliggende at tage ubetinget afstand for anvendelse af præstationsfremmende midler.
Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at deltage i den træning og de aktiviteter, som klubben tilbyder såfremt man ikke kører løb for en anden klub. Som passive medlemmer kan optages enhver. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen

Formand:
Amalie Jensen

Tlf.: 22957080

Kasserer:
Allan Kudsk

Medlem:
Peter Michael Sørensen

Medlem:
Linda Olin

Medlem:
Anders Aagaard

Suppleant:
Simon

Rytterrepræsentant:
Jesper Buchtrup

Frivillighed

For at klubben kan fungere og vi kan holde kontingentet nede, har vi brug for frivillighed.

Vi har brug for arbejdskraft i bestyrrelsen, i udvalg, som trænere og hjælpere ved diverse arrangementer alle kan bigrage med noget.
Som hjælper til et arrangement kunne opgaverne feks. bestå af:

  • Flagpost
  • Trafikofficial
  • Køre førebil
  • Lave mad/bage en kage
  • Stå i bod

Klubben betaler for uddannelse til trafikoffical. Som træner får man klubtøj og relevant uddannelse.

Vedtægter

Vedtægter for Team Cycling Ringsted – 26. oktober 2007

§1 Navn og Tilhørsforhold
Foreningens navn er Team Cycling Ringsted, stiftet 17. oktober 1995. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune, Region Sjælland. Foreningen er medlem af Distrikt Sjælland under Danmarks Cykle Union uUnder Danmarks Idræts Forbund samt af Ringsted Idræts Union og er dermed undergivet disses vedtægter og love.

§2 Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for cykelsporten.

§3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at deltage i den træning og de aktiviteter, som klubben tilbyder. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Indmeldelse sker ved indbetaling af medlemskontingent til kassereren. Til gyldig udmeldelse kræves, at denne sker skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel, og at det pågældende medlem ikke er i kontingentrestance. Som passive medlemmer kan optages enhver. Hjælpere ved cykelløb betragtes som passive medlemmer. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nægte at optage en person, når den finder grund dertil. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har været i kontingentrestance i en måned, eller når særlig forhold taler for det. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først komne generalforsamling.

§4 Kontingent
Kontingentet for den flg. cykelsæson, fastsættes på den årlige generalforsamling. Cyklesæsonen går fra 1. oktober et år til 30. september det flg. år. Kontingentet opkræves årligt forud.

§5 Bestyrelse
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6 personer, der vælges på den årlige general-forsamling for 2 år ad gangen, således at 3 afgår hver år, formand og kasserer afgår forskudt. Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende ledighed i valgperioden kan bestyrelsen supplere sig selv. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer over/fyldt 15 år samt forældre til medlemmer under 15 år. Såvel medlemmer som forældre kan kun vælges, såfremt de eller deres barn har været medlem i mindst 6 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar for generalforsamlingen.

§6 Regnskab og Revision
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Der vælges hvert år revisorsuppleant for et år.

§7 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden med angivet dato, tid og sted til alle medlemmer via mail samt på foreningens hjemmeside www.tcr.dk. Forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen. Kopi af regnskab og meddelelser om de indkomne forslag kan fås ved henvendelse til formanden i ugen før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser. Generalforsamlingen indledes med at vælge en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling er dagsorden flg.:

Valg af dirigent.
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §5
7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §6
8. Eventuelt.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive medlemmer fyldt 15 år samt forældre til medlemmer under 15 år. Der kan afgives én stemme pr. medlem. Såvel medlemmer som forældre kan kun stemme, såfremt de eller deres barn har været medlem i mindst 6 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingen. For at stemme kræves personlig tilstedeværelse. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivende gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger, der underskrives af dirigenten.

§8 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når ¼ af foreningens stemmeberettigede stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§9 Tegning – Hæftelse
De enkelte bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen indenfor de ansvarsområder, der er aftalt i forretningsordenen. Dispositioner der efter klubbens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, kan kun foretages af den samlede bestyrelse. Dog kan der udstedes prokura til kasserer, der kan disponere alene over foreningens midler via Online Banking og udstedelse af hævekort, uanset ovennævnte  begrænsning. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Opløsning af Klubben
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamling stemmer herfor (se indkaldelse § 8). I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens eventuelle midler til Ringsted Idræts Union.

Disse vedtægter er revideret på den ordinære generalforsamling den 6. november 2000, den 26. oktober 2007 og 26. november 2019.